تهران شهر بزرگیست که به از مادر شهر هم گذشته و با نام کلان شهر شناخته می‌شود

در این شهر بزرگ باربری که بتواند در تمام نقاط در دسترس باشد کم پیدا می‌شود...